Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) pro účely odpovědi na můj dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází na webových stránkách správce.

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost “JaP - Jacina, s. r. o.”, se sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika, IČO: 25655108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58497 (dále jako „správce“) zpracovávala vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Správce bude na základě uděleného souhlasu k dále uvedenému účelu zpracovávat vaše jméno, název společnosti, e-mail a telefonní číslo.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje, poskytnuté na základě tohoto souhlasu, zpracovávat k účelům evidence a zpracování odpovědi na dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází na webových stránkách správce.

Právní základ zpracování osobních údajů

Tento váš souhlas souží jako právní základ pro zpracování osobních údajů. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jen „GDPR“).

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně 2 roky ode dne odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo kratší, pokud tento souhlas odvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu: info@jap-jacina.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen do dne odvolání.

Osoby s přístupem k vaším osobním údajům

K vašim osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně, po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, také třetí osoby – zpracovatelé. Tito zpracovatelé poskytnou vhodné záruky, že jejich způsob zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky GDPR, a že dostatečně chrání vaše osobní údaje a vaše práva. Těmito třetími osobami mohou být zejména marketingoví konzultanti.
Pokud správce využije vaše osobní údaje ke své propagaci, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zpřístupněny široké veřejnosti, a to včetně zveřejnění v zemích mimo Evropskou unii.

Kontaktní údaje správce

Správce lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: info@jap-jacina.cz, nebo také písemně na adrese provozovny (“JaP - Jacina, s. r. o., se sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika“). Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti, aby zamezil přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Máte kdykoliv právo na odvolání vašeho souhlasu, opravu nebo doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování, jste oprávněni vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená dle GDPR.

Právo podat stížnost

Máte právo kdykoliv podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě neposkytnutí vašich osobních údajů vám nehrozí sankce.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.